Monthly Archives: 二月 2017

2016年學生個人獎項

2016年學生個人獎項 比賽/考試項目 組別 學生姓名 名次 第二十一屆GAPSK全港普通話朗誦比賽 K1 何梓若 亞軍 第四屆

閱讀更多